Tuần 4 – Chủ điểm 4: Hội nghị Quân sự Trung Giã

Nếu chưa có tài khoản, bạn vui lòng tạo tài khoản thi tại mục Đăng ký trước khi Vào thi lần đầu tiên. Trong các lần thi tiếp theo, bạn thực hiện Đăng nhập để Vào thi


Bạn đã dùng hết số lần thi cho bài kiểm tra này.

Rất tiếc, bạn không thể làm bài thi do thời gian thi đã kết thúc.