Tuần 3 – Chủ điểm 3: Quân dân huyện Sóc Sơn anh hùng với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Nếu chưa có tài khoản, bạn vui lòng tạo tài khoản thi tại mục Đăng ký trước khi Vào thi lần đầu tiên. Trong các lần thi tiếp theo, bạn thực hiện Đăng nhập để Vào thi


Rất tiếc, bạn không thể làm bài thi do thời gian thi đã kết thúc.